Wedstrijd

Wedstrijdreglement zomerwedstrijd
“Impact on the road”

ARTIKEL 1: PRINCIPE

Scholengroep impact wil zijn personeelsleden aanzetten om mee te doen aan de stickerwedstrijd “impact on the road” . Deelnemers zetten een “ludieke” foto van de sticker van scholengroep impact op auto, fiets, boekentas, of vakantiebestemming … op hun facebookpagina, taggen “scholengroep impact” op de foto en vermelden de hashtag #impactontheroad.

Deelnemers maken kans op volgende hoofdprijs “een weekendje weg voor 2 personen” ter waarde van 300€.
De eerste 50 inzendingen krijgen een handige verrassing mét impact.

ARTIKEL 2: WIE KAN MEEDOEN?

Alle personeelsleden van scholengroep impact kunnen aan de wedstrijd deelnemen.

Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijk persoon (offline) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.

De algemeen directeur, de leden van de raad van bestuur, de medewerkers van de centrale administratie van de scholengroep en de directies van de scholen van scholengroep impact mogen deelnemen, maar zijn uitgesloten van het winnen van de hoofdprijs.

ARTIKEL 3: TERMIJN

De wedstrijd start op 01 juli 2019 en eindigt op 31 augustus 2019.

ARTIKEL 4: WEDSTRIJD

Gebruikers wordt gevraagd een foto te posten op hun facebookpagina, de foto te taggen met “scholengroep impact” en de hashtag #impactontheroad te gebruiken.

  • De foto kan gebruikt kunnen worden als promotie voor de scholengroep
  • Bij het posten van een foto moet de foto ook openbaar weergegeven worden.
  • Enkel de eerste ingestuurde foto van de deelnemer telt mee voor de wedstrijd.
  • Kleurretouches en bijsnijden van foto’s is toegelaten
  • Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de foto
  • De foto mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen vertonen
  • De scholengroep behoudt zich het recht elke foto die niet beantwoordt aan deze eisen te verwijderen.

ARTIKEL 5: WINNAARS BEPALEN

De eerste 50 inzendingen krijgen een leuke verrassing en maken ook nog altijd kans om de hoofdprijs te winnen.
De winnaar van de hoofdprijs wordt bepaald door loting (NaamLoten.nl).

ARTIKEL 6: WINNAARS BEKEND MAKEN

  • De winnaars worden bekendgemaakt in de eerste week van september 2019;
  • De winnaar van de hoofdprijs krijgt een privébericht via zijn sociale mediaprofiel (indien mogelijk);
  • Er wordt een bericht met de winnaars op de facebookpagina van de scholengroep geplaatst.

ARTIKEL 7: REGLEMENTSWIJZIGINGEN

De scholengroep behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op de facebookpagina van de scholengroep.

ARTIKEL 8: BETWISTINGEN

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de algemeen directeur van de scholengroep. Het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@scholengroepimpact.be.

ARTIKEL 9: PRIVACY

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat de scholengroep de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van de wedstrijd.

ARTIKEL 10: CONTACT

Bij vragen of problemen i.v.m. de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Katrien Danneels via: :

E-mail: katrien.danneels@scholengroepimpact.be

(tot en met 04/07/19 en vanaf 20/08/19)

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief Facebook YouTube

 

scholenzoeker