SBSO De Varens

Als school voor buitengewoon secundair onderwijs hebben wij het voorrecht om onze leerlingen te begeleiden in de laatste rechte lijn naar volwassenheid. Een enthousiast team bestaande uit leerkrachten, psychologen, logopedisten, kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers, kinderverzorgsters, verpleegsters, leerlingenbegeleiders,… neemt het engagement op zich om elke leerling zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. 
We spelen in op de aanwezige kwaliteiten van elke leerling en bieden een traject aan op maat. Specifieke noden en zorgen krijgen de vereiste aandacht en ondersteuning van het volledige team. Deze noden kunnen een sterk uiteenlopend karakter kennen zoals leermoeilijkheden, fysieke problemen, psychosociale en emotionele moeilijkheden,… .

Om dit project te omkaderen bieden we drie opleidingsvormen aan die elk hun eigen doelstelling hebben. 
Opleidingsvorm drie (=OV3) bereidt via een beroepsgerichte vorming de leerlingen voor op een tewerkstelling in het reguliere arbeidsmilieu. 
In opleidingsvorm twee (=OV2) staat de opleiding in het kader van een tewerkstelling in een beschermd arbeidsmilieu. 
In opleidingsvorm één (=OV1) streven we er naar om de leerlingen zo onafhankelijk mogelijk te leren functioneren in een beschermd leefmilieu. 
Voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis (=ASS) is er bijzondere aandacht in alle opleidingsvormen via de geïntegreerde autiwerking. In de vestiging “Het Kasteeltje” te Heist is er een specifieke autiwerking op OV2 niveau.

U voelt aan dat we veel belang hechten aan het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen. Onze deur staat steeds open om samen met ouders en ondersteunende diensten in gesprek te gaan. Vanuit een positieve benadering proberen we zo bij te dragen in de groei naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid van elke leerling.
In onderstaande tekst vindt u nog wat extra info betreffende de verschillende opleidingsvormen. Echter, voor een volledig overzicht raden wij u aan om contact met ons op te nemen. Met veel plezier tonen we aan u onze school en geven we graag wat meer uitleg over onze werking. U kan ons bereiken op het nummer: 050/388.660. via mail: sbso.sint-andries@g-o.be en op de website: www.devarens.be
We kijken er alvast naar uit om met u kennis te maken!

In OV3 trachten we een brede waaier van opleidingen aan te bieden. Leerlingen kunnen na het observatiejaar of kennismakingsjaar een keuze maken uit de opleiding metselaar, tuinbouwarbeider, hoeklasser, interieurbouwer, logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen, schilder/decorateur en tenslotte grootkeukenmedewerker. Een opleiding tot het behalen van het VCA-attest, het theoretisch rijbewijs en heftruckbewijs kan deel uitmaken van de betreffende opleiding. Bovendien bieden we de leerlingen de mogelijkheid aan om na het laatste jaar nog een extra Abo-jaar aan te vatten. In dit aanvullende jaar kunnen de leerlingen verder hun technieken verfijnen en wordt er aandacht besteed aan de sociale en maatschappelijke vorming.
Kortom, de opleiding op school stelt de leerlingen in staat om alle aspecten van hun toekomstig beroep te bemeesteren. Ze leren al de nodige vaardigheden en attitudes aan. Een volmaking van de opleiding biedt bovendien vaak snel perspectief op een volwaardige tewerkstelling. Via de hulp van het ondersteunende kader op school (=psychologen, logopedisten, kinesisten, maatschappelijk werkers,…) staan we gedurende de opleiding de leerlingen bij waar nodig.

In OV2 worden de leerlingen voorbereid op een tewerkstelling in een beschermd arbeidsmilieu. In de eerste fase van deze opleiding leggen we het accent op arbeidsgeschiktmaking en in de tweede fase bieden we een meer doorgevoerde arbeidstraining aan. Via bandwerksystemen worden in de tweede fase de nodige vaardigheden verder ontwikkeld. Ervaring opdoen in het werkveld via klassikale werkopdrachten en individuele stages maken net zoals in OV3 deel uit van de opleiding. 
De leerlingen leren gedurende hun opleiding werken met diverse materialen. Op die manier trachten we een dynamisch aanbod aan te bieden op maat van onze leerlingen. Net zoals in de andere opleidingsvormen kunnen de leerlingen voor extra ondersteuning beroep doen op het ondersteunend kader van de school (= psychologen, logopedisten, kinesisten, maatschappelijk werkers,…). Opleidingsvorm 2 wordt aangeboden in een aparte vestiging van de school. Dit heeft als voordeel dat de leerlingen in een rustige, overzichtelijke en geborgen omgeving school kunnen lopen.

In onze vestiging ’t Kasteeltje’ te Heist bevindt zich eveneens een OV2, maar dan specifiek voor leerlingen met een diagnose autisme.  De einddoelstellingen zijn gelijklopend met de klassieke opleidingsvorm 2, echter, leerlingen die omwille van hun ASS problematiek niet over de sociale- en/of zelfredzaamheidsvaardigheden beschikken om de lessen optimaal te kunnen meevolgen binnen de reguliere OV3 of OV2, kunnen aansluiten bij onze separatie auti-werking. We werken hierbij met de TEACCH benadering, en zetten dus sterk in op verheldering, visualisatie, individualisatie, functioneel leren en continuïteit.   Ons uiteindelijke doel is en blijft om onze leerlingen met een autismespectrumstoornis in de huidige maatschappij te integreren.  Door hen een aangepaste leer- en leefomgeving aan te bieden, slagen we er in hen vaardigheden aan te leren die ze later zullen nodig hebben om hun weg te vinden in de maatschappij en om in verschillende sociale situaties op een maatschappelijk aanvaardbare manier te handelen. 

Tenslotte bieden we in onze school ook OV 1 aan.  Deze opleidingsvorm richt zit tot jongeren van 13 tot 21 jaar met een mentale beperking (type 2) en een motorische en/of meervoudige beperking (type 4).  Dit kan eventueel in combinatie met autisme of een andere diagnostiek.  De nadruk van de leeractiviteiten binnen deze opleidingsvorm ligt vooral op het ontwikkelen en optimaliseren van de zelfredzaamheid, functioneel leren, communicatiemogelijkheden,  sociale vorming en vrijetijdsbesteding. Ook deze opleidingsvorm wordt ondersteund door een sterk paramedisch team (kinesisten, logopedisten, verpleegster, kinderverzorgster, maatschappelijk werker,…)  Tijdens de laatste schooljaren kan de leerling eventueel een sociaal maatschappelijke training volgen ter voorbereiding van een dagcentrum of begeleid werken.

Directeur: Dhr. Hans Verstraete

Tel. 050 38 86 60
Fax 050 38 87 83
E-mail: info@devarens.be

Andere vestigingsplaatsen:

SBSO De Varens - Manitoba
Manitobalaan 48
8200 Sint-Andries

SBSO De Varens - Stuifzande
Jeruzalemstraat 34
8000 Brugge

 

 

Blijf op de hoogte

 

 

scholenzoeker